Bhutan Center inner page header image

ทัวร์ภูฏานวันแม่ 4วัน3คืน

10-15 สิงหาคม 2561

เริ่มต้นที่ 48,000 THB
*(ราคานี้ สำหรับเดินทาง 3 ท่านขึ้นไป)
 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - พาโร

  เริ่มต้นการเดินทางสู่ประเทศภูฏานด้วยสายการบิน Bhutan Airlines – ชมป้อมปราการแห่งเมืองพาโร พาโรรินปุงซอง และสะพานแขวนไม้ศักดิ์สิทธิ์ หรือ ชม ดรุกเยลซอง ป้อมปราการเก่าแก่บนยอดเขาที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ภูฏาน – จากนั้นเข้าชมวัดคิชูลาคัง วัดเก่าแก่กว่า 1,300 ปี

  โรงแรม Haven Resort หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2

  พาโร - ทิมพู

  เดินทางไปยังเมืองหลวงทิมพู – ชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ หรือ เดินชมตลาดยามเช้า – ชมวัด Dechen Phrodrang – ชมสัตว์ประจำชาติ ทาคิน ที่สวนสัตว์แห่งชาติ – ชมป้อมปราการวิหารหลวง ตาชิโชซอง ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ – จากนั้นเดินชมเมืองหลวงทิมพู ซื้อของที่ระลึก

  โรงแรม Haven Resort หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3

  พาโร

  นำท่านเดินทางสู่วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร “ทักซัง” สถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูฏาน จากนั้นขึ่ม้า หรือเดินเท้า ขึ้นไปบนวัด เส้นทางเป็นเนินเขาและบันได ใช้เวลา 3 ชั่วโมง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความงามของธรรมชาติ – เดินเท้าลงจากเขา และไปช้อปปิ้งซื้อของฝากที่พาโร สตรีท

  โรงแรม Haven Resort หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4

  พาโร - กรุงเทพฯ

  เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ ด้วยสายการบิน Bhutan Airlines