Bhutan Center inner page header image

About Us

ภูฏานเซ็นเตอร์ มีความชำนาญในการจัดทำทัวร์ไปยังทุกเส้นทางในประเทศภูฏานเป็นอย่างดี เรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการรองรับกลุ่มลูกค้าได้ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ทัวร์ภูฏาน ธงมนตร์

Unique

โปรแกรมทัวร์ภูฏานของภูฏานเซ็นเตอร์แตกต่างจากที่อื่นตรงที่เราสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ทั้งหมด สามารถใช้เวลาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหรือเพลิดเพลินกับความสวยงามของธรรมชาติได้ตามต้องการ โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

Focus

ภูฏานเซ็นเตอร์ เรามีจุดมุ่งหมายในการเป็น ผู้นำการทำทัวร์ภูฏาน รวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศภูฏานให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด และทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศภูฏานอย่างแท้จริง เพื่อให้การไปเยือนภูฏานเป็นความประทับใจที่สุดของคุณ

ราคาแพ็คเกจทัวร์ภูฏาน

รวมอะไรบ้าง?

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ

ค่าทำวีซ่า

ค่าไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น ค่าหัวหน้าทัวร์ (กรณีกรุ๊ป 15 คนขึ้นไป)

ค่าโรงแรม ที่พักมาตรฐาน Tourist Class

ค่าคนขับรถ

ค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง

ค่ารถนำเที่ยวภายในประเทศ

ค่าเหยียบแผ่นดิน

ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน

ค่าประกันการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองวงเงิน 500,000 บาท

ไปเที่ยวภูฏานช่วงไหนดี?

ราคา฿

ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์

39,000 - 42,000

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

51,000 - 58,000

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

39,900 - 42,900

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

51,000 - 58,000
อุณหภูมิ
0℃
14℃
ฤดูหนาว
7℃
15℃
ฤดูใบไม้ผลิ
11℃
20℃
ฤดูร้อน
6℃
16℃
ฤดูใบไม้ร่วง

ขั้นตอนการทำวีซ่าภูฏาน

1

สแกนหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางส่งให้กับภูฏานเซ็นเตอร์ที่ E-mail: info@bhutancenter.com

2

เมื่อภูฏานเซ็นเตอร์ดำเนินการขอวีซ่า จะยื่นรายชื่อผู้ที่จะเดินทางเข้าภูฏานพร้อมกับเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างที่อยู่ในภูฏานให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งภูฏาน เมืองทิมพู

3

ใช้เวลาพิจารณาการอนุมัติวีซ่าประมาณ 10-15 วัน ทำการ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จะส่งรายชื่อผู้ได้รับวีซ่าเข้าภูฏานกลับคืนมาให้ภูฏานเซ็นเตอร์ ในใบอนุญาตจะมี เลขรหัสสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภูฏานในเวลาที่เดินทางเข้าประเทศ

4

การขอวีซ่านักท่องเที่ยว จะทำได้โดยการติดต่อผ่านทางบริษัทท่องเที่ยวเท่านั้น นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าและเดินทางไปตามลำพังได้ด้วยตนเอง ประเทศภูฏาน ไม่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามลำพังคนเดียว (นอกจากเป็นแขกรับเชิญ)