Bhutan Center inner page header image

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ภูฏาน

ภูฏาน Bhutan (อ่านว่า พู-ตาน) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็กและมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ชื่อในภาษาท้องถิ่นของประเทศคือ Druk Yul (อ่านว่า ดรุก ยุล) แปลว่า “ดินแดนของมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon)”

ประวัติศาสตร์ภูฏาน1

ภูฏานยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Druk Tsendhen เนื่องจากที่ภูฏานถือว่าเสียงสายฟ้าฟาดเป็นเสียงของมังกร ส่วนชื่อ ภูฏาน มาจากคำสมาสในภาษาสันสกฤต ภู-อุฏฺฏาน อันมีความหมายว่า “แผ่นดินบนที่สูง” (ในภาษาฮินดี สะกด भूटान ถอดเป็นตัวอักษรคือ ภูฏาน) ประเทศภูฏานเป็นประเทศที่ประกาศว่าจะไม่สนใจ GDP (GDP – Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) แต่จะสนใจ GDH แทน (GDH – Gross Domestic Happiness หรือ ความสุขรวมภายในประเทศ)

ศาสนาพุทธเป็นหัวใจสำคัญของชนชาติมาตั้งแต่ในอดีตกาล มีอิทธิพลต่อ ประวัติศาสตร์ภูฏาน ตลอดจนวัฒนธรรมภูฏาน วัดในพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของภูฏานที่คนทั่วไปรับรู้กันว่า ภูฏานเป็นดินแดนของศาสนาพุทธบนเทือกเขาหิมาลัย วัดสำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูฏานมีอยู่ 2 วัด คือ วัดคิชูที่เมืองพาโร (Kyichu Lhakhang) กับวัดจัมเบย์ที่เมืองบุมทัง (Jambay Lahkhang)

ประวัติศาสตร์ภูฏาน2

ในศตวรรษที่ 8 ท่านคุรุ รินโปเช (Guru Rinpoche) เป็นผู้ริเริ่มสร้างศาสนสถานขึ้นในภูฏาน ซึ่งในปัจจุบันเป็นวัดสำคัญที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของภูฏาน คือ วัดคูร์เจย์ที่เมืองบุมธังและวัดทักซังที่เมืองพาโร ต่อมาในศตวรรษที่ 13 จึงได้มีการก่อตั้งอาศรมสำหรับสอนศาสนาพุทธนิกายมหายานฝ่ายตันตระวัชรยานขึ้นทางตะวันตกของภูฏาน หลังจากนั้นก็มีพระลามะอีกหลายท่านมาช่วยกันพัฒนาและสืบทอดศาสนาพุทธในประเทศภูฏานจนเป็นปึกแผ่นมาถึงทุกวันนี้

ลามะองค์สำคัญของภูฏานในสมัยศตวรรษที่ 17 คือ ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล (Zhabdrung Ngawang Namgyal) เป็นพระผู้นำอีกองค์หนึ่ง ผู้บุกเบิกสร้างอารามสอนศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศภูฏาน (มีลามะเหมือนทิเบต เรียกว่า Lamaistic Buddhist) ตลอดเวลากว่า 30 ปี ท่านได้พยายามปลูกฝังและสร้างรากฐานความเป็นชาติของภูฏานด้วยพุทธศาสนาจนเป็นผลสำเร็จ ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เป็นผู้สร้างอาศรมกึ่งป้อมปราการหรือซอง (Dzong) ขึ้นที่เมืองทิมพู ท่านได้สร้างวัดและศาสนสถานต่างๆ อีกมากมาย และผลักดันจนพระพุทธศาสนาของภูฏาน หรือ Drukpa Kagyu กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติ

 

ขอบคุณรูปภาพ: Bonkers.uk.com, Steve Beairsto, Northwest Bhutan