Bhutan Center inner page header image

วัดคิชู (Kyichu Lhakhang)

วัดคิชู2

วัดคิชู (Kyichu Lhakhang) เมื่อมาท่องเที่ยวภูฏานที่เมืองพาโรคุณจะได้เข้าชมวัดแห่งนี้แน่นอน เพราะเป็นวัดโบราณ มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ทิเบต พระเจ้าซังเซน กัมโป เมื่อปี พ.ศ. 1212 วัดคิชูเป็นหนึ่งใน 108 วัด ที่พระเจ้าซังเซน กัมโป สร้างขึ้นตามความเชื่อว่าต้องสร้างวัดทั้งหมด 108 แห่งเพื่อตรึงนางยักษ์ที่นอนพาดเทือกเขาหิมาลัยไว้ ซึ่งวัดคิชูเป็นส่วนที่ตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ และอีกหนึ่งวัดในภูฏานที่สร้างในวันเดียวกันคือ วัดจัมปา เมืองบุมตัง ซึ่งตรึงหัวเข่าซ้ายของนางยักษ์ แม้จะเคยถูกไฟไหม้มาแล้วครั้งหนึ่ง วัดแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง โดยสมเด็จพระราชชนนีอชิ เคซัง โชเดน วังชุก ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์บูรณะวัด และสร้างวัดที่เหมือนกันทุกประการขึ้นมาอีกหนึ่งวัด

วัดคิชูประกอบด้วยโบสถ์สองหลัง ประดิษฐานรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพันเนตร มีรูปปั้นท่านคุรุรินโปเชสูง 5 เมตร ผนังด้านในวัดมีภาพท้าวจตุโลกบาล และเทพเก็นเย็น โดร์จี ดราดุล เทพในคติพื้นบ้านของชาวภูฏาน และยังมีจิตรกรรมภาพบุคคลสำคัญคือ ท่านคุรุรินโปเช ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระเจ้าซังเซน กัมโป พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ เทพธิดาแห่งเทือกเขาหิมาลัย ภายในตัววิหารไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไป แต่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโจโว หนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของภูฏาน

«

»