Bhutan Center inner page header image

เชื้อชาติ ศาสนา

ชนชาติ เชื้อชาติประเทศภูฏาน

ภูฏาน ประกอบด้วยชนชาติ 3 เชื้อชาติใหญ่ คือ
ชาชฮอป คนพื้นเมืองเดิม ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก
งาลอป ชนเชื้อสายทิเบต ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันตก
ลาร์ทเชมส์ ชนเชื้อสายเนปาล อยู่ทางใต้ เป็นพวกที่อพยพมาเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังมีชนชาติอื่นๆ อีกหลายชนเผ่า มีภาษาแยกย่อยออกไปอีกราว 19 ภาษา

เชื้อชาติภูฏาน

 

ภาษาประจำชาติภูฏาน ภาษาท้องถิ่น และภาษาสื่อสารของภูฏาน

ภูฏานมีภาษาราชการหรือภาษาประจำชาติเรียกว่า ภาษาซงคา หรือ ฌงฆะ หรือ ซองคา (Dzongkha) ก่อนหน้านั้นเป็นภาษาถิ่นใช้กันในแถบตะวันตก อักขรวิธีและการออกเสียงคล้ายภาษาทิเบต มีแบบอย่างมาจากเทวนาครีของสันสกฤต ภาษาซงคา คล้ายภาษาภาคกลางของทิเบต “ซง” หรือ “ซอง” แปลว่า ป้อมปราการที่อยู่ของเจ้าเมือง “ซองคา” จึงหมายถึง ชาวป้อมปราการ เป็นภาษาที่ชาวชาชฮอปใช้กันมาก

เมืองบุมทังในภาคกลางของประเทศพูดคล้ายทิเบตและยังแยกย่อยไปอีกหลายภาษา ส่วนชาวเนปาลีที่อพยพมาอยู่ภาคใต้ พูดภาษาตระกูลอินโดอารยัน ชาวภูฏานพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว แม้ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดมาก่อนเลย เพราะภูฏานมีโรงเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาคบังคับ นักท่องเที่ยวจึงสามารถสื่อสารกับชาวภูฏานด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศที่ต้องการให้พลเมืองของตนไปศึกษาหาความรู้ทางตะวันตกต่อไปในภายหน้าและรู้เท่าทันโลกภายนอกให้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อใช้สื่อสารกับอาคันตุกะจากต่างแดนและการแสวงหาวิทยาการของโลกรวมถึงสื่อสารกับชาวเนปาลและอินเดียได้ง่ายขึ้น

ภาษา ภูฏาน

คนภาคตะวันออกจะพูดภาษาชาชฮอป (Sharchop) หรือ ภาษาฮาชังลา ทางตอนใต้เป็นพลเมืองเชื้อสายเนปาลที่อพยพเข้ามาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่19 จึงพูดภาษาเนปาลี หรือ อินโดอารยัน ส่วนตอนกลางของประเทศ ตามหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกลเมืองใช้ภาษาท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางในภูฏานที่ใช้ได้เกือบทุกภาค

 

ศาสนาประจำชาติภูฏาน

ประชาชนชาวภูฏานนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน (ตันตรยาน หรือบ้างก็เรียกว่า วัชรยาน) 75% ศาสนาฮินดู 24% ศาสนาอิสลาม 0.7% และ ศาสนาคริสต์ 0.3% มีจำนวนพระสงฆ์ราว 6,000 องค์ ซึ่งรัฐถวายความอุปการะจัดหาสิ่งของจำเป็นพื้นฐานหรือปัจจัย 4 แต่พระสงฆ์สามารถที่จะหารายได้พิเศษจากการทำพิธีทางศาสนา ทั้งภายในวัดหรือไปตามกิจนิมนต์ที่บ้าน มีความเคร่งครัดไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หากทว่าฉันมื้อเย็นได้ ซึ่งต่างจากพระในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสงฆ์อีกราว 3,000 องค์ ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีของรัฐ แต่มีเอกชนเป็นอุปัฏฐาก

ศาสนา ภูฏาน

 

ขอบคุณรูปภาพ: Alex Treadway, Humans of Bhutan.tumblr