Bhutan Center inner page header image

ทัวร์ภูฏาน
4วัน 3คืน
เดินทางได้ทั้งปี

51,000 THB
*(ราคานี้ สำหรับเดินทาง 3 ท่านขึ้นไป)
 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - พาโร - ทิมพู

  เดินทางสู่ประเทศภูฏานด้วยสายการบิน Bhutan Airlines – ชมป้อมปราการแห่งเมืองพาโร พาโรรินปุงซอง และสะพานแขวนไม้ศักดิ์สิทธิ์ – จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – นำท่านไปชมวัดเก่าแก่ วัดคิชูลาคัง – เลือกซื้อแสตมป์เป็นที่ระลึก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน – เดินทางไปยังเมืองหลวงทิมพู ชมป้อมปราการวิหารหลวง ตาชิโชซอง ที่ประทับของพระมหากษัตริย์

  โรงแรม Amodhara Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2

  ทิมพู - พาโร

  ชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ – จากนั้นเดินทางไปจุดชมวิวโดชูลาพาส ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้บานตลอดเส้นทาง – ผ่านชมป้อมชิมโตคาซอง – แวะจุดชมวิวโดชูลาพาส มีสถูปแห่งชัยชนะ 108 สถูป – ชมความงามเจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง – เดินทางไปสักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม พระพุทธรูปตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก – นำท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิวซังเกกังที่เห็นวิวทิวทัศน์หุบเขาที่ตั้งของเมืองหลวงทิมพูที่สวยงาม – ชมสัตว์ประจำชาติ ทาคิน ที่สวนสัตว์แห่งชาติ – เยี่ยมชมโรงเรียนสอนศิลปะ ศาสตร์ 8 แขนงของชาวภูฏานและซื้อหน้ากากไม้ที่ระลึก – ชมหนังสือภาพถ่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หอสมุดแห่งชาติ – เดินทางกลับเมืองพาโร

  โรงแรม Mandala Resort หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3

  พาโร - ทักซัง

  นำท่านเดินทางสู่วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร “ทักซัง” สถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูฏาน จากนั้นขึ่ม้า หรือเดินเท้า ขึ้นไปบนวัด เส้นทางเป็นเนินเขาและบันได ใช้เวลา 3 ชั่วโมง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความงามของธรรมชาติ – เดินเท้าลงจากเขา และไปช้อปปิ้งซื้อของฝากที่  พาโร สตรีท

  โรงแรม Mandala Resort หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4

  เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ ด้วยสายการบิน Bhutan Airlines