Bhutan Center inner page header image

ทัวร์ภูฏาน
5วัน 4คืน
(มี.ค. - พ.ค. 63)

56,000 THB
*(ราคานี้ สำหรับเดินทาง 3 ท่านขึ้นไป)
 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - พาโร - ทิมพู

  ทัวร์ภูฏาน 5วัน 4คืน เริ่มต้นการเดินทางสู่ประเทศภูฏานด้วยสายการบิน Bhutan Airlines – ชมป้อมปราการแห่งเมืองพาโร พาโรรินปุงซอง และสะพานแขวนไม้ศักดิ์สิทธิ์ – จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ชมวัดคิชูลาคัง วัดเก่าแก่ของภูฏาน – เลือกซื้อแสตมป์เป็นที่ระลึก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน – เดินทางไปยังเมืองหลวงทิมพู ชมป้อมปราการวิหารหลวง ตาชิโชซอง ที่ประทับของพระมหากษัตริย์

  โรงแรม Amodhara Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2

  ทิมพู - พูนาคา

  ชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ – จากนั้นเดินทางสู่เมืองพูนาคา ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้บานตลอดเส้นทาง – ผ่านชมป้อมชิมโตคาซอง – แวะจุดชมวิวโดชูลาพาส มีสถูปแห่งชัยชนะ 108 สถูป – ชมความงามเจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง – เข้าชมวัดกลางหุบเขา วัดชิมิลาคัง – เยี่ยมชมพูนาคาซอง ป้อมปราการแห่งเมืองพูนาคา และได้รับขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่

  โรงแรม Meri Puensum Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3

  พูนาคา - ทิมพู - พาโร

  เดินทางกลับเมืองทิมพูตามเส้นทางเดิมที่มีทัศนียภาพสวยงาม – สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก – นำท่านถ่ายรูปจุดชมวิวซังเกกังที่เห็นวิวทิวทัศน์หุบเขา ที่ตั้งของเมืองหลวงทิมพูที่สวยงาม – ชมสัตว์ประจำชาติ ทาคิน ที่สวนสัตว์แห่งชาติ – ชมหนังสือภาพถ่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หอสมุดแห่งชาติ – เดินทางกลับเมืองพาโร

  โรงแรม Mandala Resort หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4

  พาโร - ทักซัง

  นำท่านเดินทางสู่วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร “ทักซัง” สถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูฏาน จากนั้นขึ่ม้า หรือเดินเท้า ขึ้นไปบนวัด เส้นทางเป็นเนินเขาและบันได ใช้เวลา 3 ชั่วโมง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความงามของธรรมชาติ –  เดินเท้าลงจากเขา และไปช้อปปิ้งซื้อของฝากที่พาโร สตรีท

  โรงแรม Mandala Resort หรือเทียบเท่า
 • ฺ้ีBhutan Airlines

  วันที่ 5

  พาโร - กรุงเทพฯ

  เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ ด้วยสายการบิน Bhutan Airlines