Bhutan Center inner page header image

ทัวร์ภูฏาน
6วัน 5คืน
(มี.ค. - พ.ค. 63)

61,000 THB
*(ราคานี้ สำหรับเดินทาง 3 ท่านขึ้นไป)
 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - พาโร - ทิมพู

  ทัวร์ภูฏาน 6วัน 5คืน เริ่มต้นการเดินทางสู่ประเทศภูฏานด้วยสายการบิน Bhutan Airlines – เดินทางไปยังเมืองหลวงทิมพู ชมป้อมปราการวิหารหลวง ตาชิโชซอง ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ – ชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ อนุสรณ์สำคัญของชาวเมืองทิมพู

  โรงแรม Amodhara Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2

  ทิมพู - พูนาคา

  เดินทางสู่เมืองพูนาคา ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้บานตลอดเส้นทาง – แวะจุดชมวิวโดชูลาพาส มีสถูปแห่งชัยชนะ 108 สถูป – เข้าชมวัดกลางหุบเขา วัดชิมิลาคัง – เยี่ยมชมพูนาคาซอง ป้อมปราการแห่งเมืองพูนาคา และได้รับขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่

  โรงแรม Meri Puensum Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3

  พูนาคา - กังเต

  นำท่านเดินทางสู่เมืองกังเต – เข้าชมวัดกังเต วัดสำคัญแห่งภูฏานตะวันออก – จากนั้นชมธรรมชาติที่ตื่นตาของหุบเขาทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ หุบเขากังเต หรือ หุบเขาผอบจิกะ

  โรงแรม Meri Puensum Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4

  กังเต - พาโร

  เดินทางกลับเมืองพาโร – แวะสักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก – เข้าชมป้อมปราการแห่งเมืองพาโร พาโรรินปุงซอง และสะพานแขวนไม้ศักดิ์สิทธิ์ – จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

  โรงแรม Mandala Resort หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5

  พาโร - ทักซัง

  นำท่านเดินทางสู่วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร “ทักซัง” สถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูฏาน จากนั้นขึ่ม้า หรือเดินเท้า ขึ้นไปบนวัด เส้นทางเป็นเนินเขาและบันได ใช้เวลา 3 ชั่วโมง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความงามของธรรมชาติ –  เดินเท้าลงจากเขา – ชมวัดคิชูลาคัง วัดเก่าแก่ของภูฏาน – และไปช้อปปิ้งซื้อของฝากที่พาโร สตรีท

  โรงแรม Mandala Resort หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6

  พาโร - กรุงเทพฯ

  เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ ด้วยสายการบิน Bhutan Airlines