Bhutan Center inner page header image

จุดชมวิวซังเกกัง (Sangay Gang Viewpoint)

จุดชมวิวซัง1

จุดชมวิวซังเกกัง (Sangay Gang Viewpoint) เป็นจุดชมวิวเมืองทิมพูที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์เมืองหลวงท่ามกลางหุบเขาจากมุมสูง และสามารถมองเห็นตาชิโชซอง สถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงทิมพูที่งดงามคล้ายพระบรมมหาราชวัง

ทิมพูเป็นเมืองหลวงของภูฏาน และเป็นเมืองหนึ่งที่กว้างใหญ่ อยู่ทางตะวันตกของภูฏาน รายล้อมไปด้วยภูเขา ก่อนหน้านี้ เมืองทิมพูประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ตามหุบเขา รวมทั้งหมู่บ้านโมติทัง ชันกังคา ชางลิมิทัง ลังชูปาคา และหมู่บ้านทาบา ในปี 1885 ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์วังชุกได้ให้หมู่บ้านชางลิมิทังเป็นที่จัดแข่งขันกีฬาสำคัญๆ อย่างฟุตบอล คริกเก็ต ยิงธนู และสนามกีฬาแห่งชาติชางลิมิทังก็สร้างขึ้นในปี 1974 เมืองทิมพูเจริญและได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงเมื่อปี 1961 โดยกษัตริย์รัชกาลที่ 3 พร้อมทั้งปฏิรูปเมืองทิมพูใหม่ เมืองทิมพูขยายตัวออกไปทางทิศเหนือและทิศใต้ของด้านตะวันตกแม่น้ำวัง (Wang Chuu) หรือที่รู้จักกันในชื่อแม่น้ำทิมพู เมืองหลวงแห่งนี้ไม่มีสนามบิน แต่สนามบินนานาชาตินั้นตั้งอยู่ที่เมืองพาโร ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองทิมพูเพียง 54 กิโลเมตร ที่จุดชมวิวซังเกกังเป็นสถานที่่ยอดนิยมที่ถูกจัดลงในโปรแกรมทัวร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพสวยๆ กลับไปชื่นชม

 

«

»